GDPR
INFORMÁCIE

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno:
TOMARK, s.r.o.
Sídlo:
Strojnícka 5, 080 01 Prešov, SR
IČO:
31 712 428
DIČ:
2020520546
IČ DPH:
SK2020520546
Web:
www.tomark.sk
Zapísaný:
Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 2482/P

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Meno a priezvisko:
Ing. Daniel Tomko
Telefón:
051 7480 561
Mail:
info@tomark.sk

Zodpovedná osoba:

Meno a priezvisko:
Ing. Pavol Kleban
Telefón:
0907 931 085
Mail:
pavol.kleban@gdpr-pass.sk

1. Spracúvanie osobných údajov fyzickej osoby upravuje:

 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej ako „Zákon 18“
 • Nariadene Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej ako „Nariadenie GDPR“

2. Zodpovedná osoba DPO:

 • zodpovedná osoba DPO nie je určená

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje návštevníkov www stránky:

 • pri návšteve www stránky:
 • cookies
 • pri zaslaní podnetu cez kontaktný formulár:
 • titul, meno, priezvisko, tel. číslo, emailová adresa, text správy
 • pri zaslaní objednávky (www.tomarkearo.com)
 • titul, meno, priezvisko, emailová adresa, adresa doručenia

4. Účel spracúvania osobných údajov:

 • vybavenie požiadavky / podnetu zaslaného z kontaktného formulára
 • štatistika návštevnosti www stránky
 • zasielanie akciových a cenových ponúk, newsletterov
 • vystavenie daňového dokladu / faktúry
 • doručenie objednaného tovaru

5. Právny základ spracúvania osobných údajov:

 • poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné; § 13, ods. (1), písm. a) Zákona 18
 • poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou; § 13, ods. (1), písm. c) Zákona 18
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

6. Doba uchovávania osobných údajov:

 • ostatné osobné údaje / do odvolania súhlasu
 • osobné údaje pre daňový doklad / 10 rokov

7. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:

 • bez oprávnených záujmov prevádzkovateľa

8. Identifikácia príjemcu osobných údajov:

 • pošta, kuriér
 • Daňový úrad

9. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

 • osobné údaje sa neprenášajú

10. Práva dotknutej osoby:

 • dotknutá osoba má v zmysle Zákona 18 právo na prístup k osobným údajom (§ 21), právo na opravu osobných údajov (§ 22), právo na vymazanie osobných údajov (§ 23), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (§ 24), právo na prenosnosť osobných údajov (§ 26), právo namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27), právo podať návrh na začatie konania (§ 100) a na spracovanie osobných údajov, ktoré sa zakladá na udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, má právo svoj súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať (§ 14)

11. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania + profilovanie:

 • bez existencie automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

12. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov sa dodržiavajú zásady a podmienky spracúvania osobných údajov Zákona 18:

 • zásada zákonnosti § 6
 • zásada obmedzenia účelu § 7
 • zásada minimalizácie osobných údajov § 8
 • zásada správnosti § 9
 • zásada minimalizácie uchovávania § 10
 • zásada integrity a dôvernosti § 11
 • zásada zodpovednosti § 12
 • podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov § 14
 • podmienky poskytnutia súhlasu v súvislosti so službami informačnej spoločnosti § 15

13. Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia Zákona 18:

 • povinnosti pri uplatňovaní práv dotknutej osoby § 29
 • všeobecné povinnosti prevádzkovateľa § 31
 • štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov § 32
 • bezpečnosť spracúvania 39

14. Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť v zmysle § 79 Zákona 18 o osobných údajoch, ktoré spracúva.


Nákupný košík
Žiadne produkty v košíku!
0